Leiderschap bij verandering!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 • Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen Inspiratiebureau Struijk & Kemper en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 • Grondslag offertes
  Offertes van Inspiratiebureau Struijk & Kemper zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het advies en uitvoering van het verbetertraject heeft verstrekt. Inspiratiebureau Struijk & Kemper zal de door hun te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 • Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever.
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Inspiratiebureau Struijk & Kemper nodig heeft.
 • Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 • Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 • Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Inspiratiebureau Struijk & Kemper de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meer werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 • Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Inspiratiebureau Struijk & Kemper verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Inspiratiebureau Struijk & Kemper kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Inspiratiebureau Struijk & Kemper hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een. Registeraccountant op de declaratie van Inspiratiebureau Struijk & Kemper dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Inspiratiebureau Struijk & Kemper vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Inspiratiebureau Struijk & Kemper mag van zijn bevoegdheid tot voortijdig beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Inspiratiebureau Struijk & Kemper behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 • Intellectueel eigendom
  Modellen, formats, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Laura Pelger-Struijk en Josefien Kemper en kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van deze auteurs.
 • Vertrouwelijkheid
  Inspiratiebureau Struijk & Kemper is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Inspiratiebureau Struijk & Kemper zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aan derden geen mededeling doen over de inhoud van deze offerte, de aanpak van Inspiratiebureau Struijk & Kemper, zijn werkwijzen en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
 • Deelname workshop, training en coaching 

           Inspiratiebureau Struijk & Kemper heeft het recht een deelnemer de (verdere) deelname te
ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend, indien de deelnemer:

 1. niet (tijdig) zijn of haar vragenlijst heeft ingeleverd bij Inspiratiebureau Struijk & Kemper.
 2. ondanks herhaaldelijke verzoeken van Inspiratiebureau Struijk & Kemper weigert (schriftelijk) antwoord te geven op vragen uit de vragenlijst.
 3. tijdens de training herhaaldelijk storend gedrag vertoond, zulks ter beoordeling van Inspiratiebureau Struijk & Kemper. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.Inspiratiebureau Struijk & Kemper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de  deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen
 • Aanmelding en Annuleringskosten
  Indien je je hebt ingeschreven voor een training of een coachtraject, kun je binnen een week kosteloos annuleren of doorschuiven. Daarna ben je de hierna te noemen percentages van de prijs van de betreffende training verschuldigd bij
  TRAINING
  1. Annulering of uitstel twee maanden of meer voor aanvangsdatum: 50%
  2. Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
  3. Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 100%
  COACHING OF ADVIES
  1. Annulering of uitstel 48 uur voor aanvangstijd: 50%
  2. Annulering of uitstel 24 uur voor aanvangstijd: 75%
  3. Annulering of uitstel binnen 8 uur voor aanvangstijd: 100%
  Na aanvang van de training en coaching is het gehele bedrag verschuldigd en is restitutie niet meer mogelijk.
  Bij onvoldoende deelnemers kan Inspiratiebureau Struijk & Kemper de training annuleren. In dat geval wordt de deelnemer een alternatieve datum voorgesteld. Restitutie is niet mogelijk.
 • Aansprakelijkheid
  Laura Pelger-Struijk en Josefien Kemper zijn aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Laura Pelger- Struijk en Josefien Kemper van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Inspiratiebureau Struijk & Kemper voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht
 • Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillenregeling
  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
 • Locatie
  Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Inspiratiebureau      Struijk & Kemper te stellen eisen. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie          worden gereserveerd. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.